Wat is Stichting WERK Coöperatie

Stichting WERK Coöperatie bestaat sinds medio 2016. Yvonne van Amstel, directeur van Advies- en Onderzoeksbureau Van Amstel Advies B.V., stuitte in haar werk als extern adviseur bij gemeenten, Participatiewet-bedrijven, UWV, etc. steeds op het feit dat voornoemde instituties onvoldoende investeren in mensen (werkzoekenden) die écht ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. De beleidskeuzes die deze instituties maken zijn onvoldoende in samenwerking met de doelgroep (uitkeringsgerechtigden, w.o. alleenstaande ouders, migranten, statushouders, etc.), het bedrijfsleven, opleidingsinstellingen en maatschappelijk middenveld vorm gegeven. Tevens zijn deze beleidskeuzes veelal gericht op de toplaag van het bestand van werkzoekenden en moet het aanbod aan werk-leer-trajecten, projecten en activiteiten veelal direct, na drie tot zes maanden, tot betaald werk leiden. Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), ‘Van sociale werkvoorziening naar participatie (2018)’ concludeert ook dat er nog lang geen sprake is van een inclusieve arbeidsmarkt. Gemeenten en Participatiewetbedrijven richten zich te sterk op mensen (in de bijstand) met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Iets wat in de praktijk weerbarstiger is dan op papier. “De leefwereld sluit onvoldoende aan bij de systeemwereld”, aldus Yvonne van Amstel.

Vanuit deze constatering heeft Yvonne van Amstel in 2016 Stichting Werk-Co opgericht (roepnaam WERK Coöperatie) en is zij onbezoldigd Voorzitter.

Gelijkwaardigheid in het persoonlijke contact met ondernemers en kandidaten vormt de basis. Mensen (ondernemers en kandidaten) weten zelf heel goed wat zij willen en ook wat zij niet (meer) willen. Door goed te luisteren, te faciliteren en uit te gaan van de competenties, vaardigheden en talenten van zowel de werkgever als de kandidaat ontstaat een match. “Niet de functieomschrijving en het C.V. staat centraal maar personen (werkgever en kandidaat). Beiden staan in onze mobiel, veelvuldig persoonlijk contact staat voorop”, aldus Yvonne van Amstel.

De WERK Coöperatie beschikt inmiddels over drie vestigingen waar taaldocenten, casemanagers, jobcoaches en jobmaatjes samen met de kandidaten en bedrijven lokaal samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

De WERK Coöperatie legt de regie (terug) bij de kandidaat-werknemer en het bedrijfsleven, instellingen en organisatie, en faciliteert en waardeert de inzet van beiden. De WERK Coöperatie biedt kansen aan kandidaat-werknemers die vanwege hun (psychische en sociale) omstandigheden onvoldoende zelfredzaam zijn, vaak niet over een netwerk van sociale- en bedrijfs-contacten beschikken en onvoldoende op eigen kracht maatschappelijk actief worden of aan werk komen. De WERK Coöperatie geeft door haar no-nonsens aanpak deze onbenutte talenten de mogelijkheid om zichzelf te zijn, wat direct bijdraagt aan het welzijn en indirect aan zaken zoals gezondheid, het krijgen van (betaald)werk en het voorkomen van een isolement, etc.

Het traject bestaat uit een gecombineerde integrale individuele aanpak, waarbij de domeinen zorg, werk, gezin en gezondheid in samenhang worden bekeken, en worden op- en aangepakt. Er gaat veel aandacht uit naar het oplossen of verbeteren van de persoonlijke situatie, schuldhulp, aanvraag kinderopvang, aanvragen bijzondere bijstand (vooral voor persoonlijke verzorging: gebitsprothese, etc.), Wmo-aanvragen (PGB, huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen (taxi-regeling), gehandicaptenparkeerkaart, etc.) en veel vitamine WA (Warmte & Aandacht) door de begeleiders van de WERK Coöperatie.

Kandidaat-werknemers (w.o. ondernemers) bouwen en dragen de WERK Coöperatie. Stichting WERK Coöperatie heeft tot doel om landelijk deze vorm van innovatief samenwerken uit te rollen door in verschillende gemeenten dit coöperatie-model in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, organisaties, instellingen en instituties te ontwikkelen, in te richten, uit te voeren en te borgen.
Wij doen dit omdat het huidige systeem met zijn wetten, regels, procedures en instituties, er voor zorgt dat de meest kwetsbare mensen niet mee (mogen) doen terwijl zij zeer van waarde zijn.

Meer weten? Ga hier naar de website: www.werk-co.nl